Top VotersUsername Daily Votes Weekly Votes Monthly Votes All Time Votes
Samerton Samerton 0 0 0 90
Krackedace Krackedace 0 0 0 58
SkyArmyBros SkyArmyBros 0 0 0 47
AmericanShogun_ AmericanShogun_ 0 0 0 44
Partydragen Partydragen 0 0 0 8
donaldduc donaldduc 0 0 6 6
_ItsAshley_ _ItsAshley_ 0 0 0 5
phsycobrick94 Phsycobrick94 0 0 0 5
BlazingOne BlazingOne 0 0 0 5
Random_Toaster Random_Toaster 0 0 0 5
DixieBlue2 DixieBlue2 0 0 0 5
Skullbane_ Skullbane_ 0 0 4 4
Ender_Kindness Ender_Kindness 0 0 0 4
Quickcraft Quickcraft 0 0 0 3
piesta piesta 0 0 0 3
THE_ELEMENT_KING THE_ELEMENT_KING 0 0 0 3
MinecraftServers.org MinecraftServers.org 0 0 0 2
tripod_daddy_69 tripod_daddy_69 0 0 2 2
Notch Notch 0 0 0 2
Kracekedace Kracekedace 0 0 0 2
BaxAndrei BaxAndrei 0 0 0 1
TeheeWohooTnb TeheeWohooTnb 0 0 0 1
SimplyRin SimplyRin 0 0 0 1
flashfire11 flashfire11 0 0 0 1
Test Test 0 0 0 1